စိန္ဧရာကုပၼဏီ၏ေက်ာက္ျပား/ေျကြျပားလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္သည့္အခ်ိန္မွာအႏွစ္(20)ေက်ာ္သက္တမ္းျကာျမင့္ျပီျဖစ္ပါသည္စိန္ဧရာကုမၸဏီတြင္ လူျကီးမင္းတို့၏အေဆာက္အအံုမ်ာ ဟိုတယ္မ်ားShoppingCenterစားေသာက္ဆိုင္, ေလဆိပ္, ေဘာလံုးကြင္းမ်ား,မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၶည္းမ်ား,စားပြဲမ်ား, ပရိေဘာဂမ်ား,ေရခ်ိဳးခန္းသံုးပစၶည္းမ်ားအားျပင္ဆင္မြမ္းမံမႈမ်ားအတြက္ Granite Marble Artificial Stoneႏွင့္CeramicTilesစသည္တို့ျဖင့္တိုင္းတာမြမ္းမံေပးပါသည္။ ေက်ာက္ျပားမ်ား၏မ်က္ႏွာျပင္မ်ားကိုလည္းေျပာင္လက္၍ဆြဲေဆာင္ႏုိင္ေအာင္ျပု လုပ္ထားပါသည္Customerမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္အတိုင္းေက်ာက္ျပားဆိုဒ္စံုအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုျဖတ္ေတာက္၍ေဆာင္ရြက္မႈေပးေနပါသည္။Projectျကီးမ်ားအေနျဖင့္ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာ စြာျဖင့္ေရာင္းခ်ေပးေနပါသည္။ေက်ာက္ျပားမ်ားကိုလည္းကိုယ္တိုင္စတင္၍ထုတ္လုပ္ေနပါျပီ။

SiinAyeYar company estiblished over 20 years ago. At SeinAyeYar, we provide natural stone solutions to homeowners and commercial organizations who require countertop's for kitchen's, desks as well as vanities for your new bathroom or bathroom renovation. We carry a number of different natural stone options that have different characteristics and colour options depending on the use you have in mind. We also work with you to determine the type of edge profile finishing you would like on your stone. We can also cut to size according to customer's demand. Even texture enable our products can be widely used in hotels, restaurants, shopping mall, airports station, subway etc. For big projects, we are selling with reasonable price. Our company started producing our own product.

Graniteႏွင့္Marbleေက်ာက္ ျပားမ်ားသည္ ျမတ္နိုးဖြယ္ရာအေဆာက္အအံုအရင္းအျမစ္ပစည္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။နွစ္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာအေဆာက္အအံုအတြင္းအျပင္ဒီဇိုင္း မ်ားျဖင့္ျပုလုပ္ျကပါသည္။ထိုေက်ာက္ျပားသည္ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာပစၶည္းမ်ားျဖစ္ျပီး ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းအျကီးစားမ်ား|ဟိုတယ္|ေနအိမ္အေဆာက္အဦး ေလဆိပ္မ်ားတြင္ လည္းအသံုး ျပဳနိုင္ပါသည္။Graniteေက်ာက္မ်ားျဖင့္ ျပုလုပ္ထားေသာအဟန့္အတား ေက်ာက္တံုးတို့မွကြန္ကရစ္ႏွင့္လုပ္ထားေသာ ေက်ာက္တံုးမ်ားထက္သာလြန္ပါသည္။ Marbleေက်ာက္ျပားတို့ကိုလည္း ေလွခါးထိပ္မ်ား, ေကာင္သာခံုမ်ား,ဧည့္ခန္းမ်ား,မီးဖိုေခ်ာင္ တို့တြင္လည္းဒီဇိုင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္အသံုးျပဳပါသည္။Marbleေက်ာက္ျပားမ်ားသည္ အရည္အေတြးမီသျဖင့္အခ်ိဳ႕အေဆာက္အအံုတို့ကို ေဆာက္လုပ္ရာတြင္Marbleတံုးမ်ားျဖင့္အသံုးျပဳပါသည္။Graniteႏွင့္Marbleေက်ာက္မ်ားကို ေဆာက္လုပ္ရာတြင္သံုးပါက မ်က္ႏွာျပင္မ်ားအားလံုးကိုအျကမ္း(သို့)အေခ်ာပံုစံျဖင့္ျပဳလုပ္ပါသည္။ထိုေက်ာက္ျပားမ်ားသည္ ေရာင္စံုမ်ိဳးစံုရွိျပီးစိတၱေဗဒအရMarbleေက်ာက္ျပားမ်ားကို ျကည့္ရႈသူတို့အား ဘဝင္ရႊင္ျမူးေစပါသည္။ထိုGraniteႏွင့္Marbleေက်ာက္ျပားမ်ားကိုသခ်ိဳၤင္းဂူတို့၌ ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ ျမန္မာျပည္ႏွင့္ အခ်ိဳ့ႏိုင္ငံမ်ား၌ အသံုးျပဳျကပါသည္။

In construction projects granite can be used in two ways as a structural aspect, and as decorative facing or finish. Granite and Marble is often used as a street curbing. Curbs made from granite are more durable than those made of concrete.Granite and Marble tiles are used in counter-tops, tile floors, stair treads and countless other design elements. Granite is a reputation substance, used in projects to produce impressions of elegance and quality. Some buildings were built with granite blocks. Granite & Marble blocks for construction can be rough on all sides or finished on one or more sides. Granite & Marble paving stones or "paves" can make a colorful and interesting way of paving a driveway or patio. The beauty of natural stone, combined with expert craftsmanship and design can produce a unique and lasting result. Granite is the stone most often used as a grave marker in most countries. Granite & Marble is also the rock type most often associated with "permanence". This psychological association increases the appeal of granite as a memorial stone. Granite & Marble tiles are often used as flooring and wall panels to produce an elegant, high-luster space.

ArtificialStoneေက်ာက္တံုးတို့ကိုျပုလုပ္ရာတြင္သဘာဝေက်ာက္တံုးတို့အားေခ်မြခြဲစိတ္ျပီးဘိလပ္ေျမသရိုးျဖင့္လုပ္ေဆာင္ရပါသည္။ထို့ျပင္ပံုစံခြက္တြင္သြင္းရပါသည္။ထိုပံုစံခြက္၌ သဘာဝေကာ္တို့ျဖင့္ျပဳျပင္ထားသျဖင့္ပို၍ေစ်းျကီးပါသည္။ကုန္ျကမ္းပစၶည္းတို့မွာသဲေက်ာက္ေက်ာက္စလစ္ႏွင့္စက်င္ေက်ာက္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ပထမအဆင့္မွာအကြက္မ်ိဳးစံုေဖာ္၍ အရြယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကာလာအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ခြဲျခားျပီးေက်ာက္တံုးျဖင့္သည့္တိုင္ေအာင္ေလဟာမက္ေရာေႏွာရပါသည္။ဖိအားလည္းေပးရပါသည္။ထို့ေနာက္ေက်ာက္ဘေလာက္မ်ားကို စက္လႊျဖင့္အခ်ပ္မ်ားျဖစ္ေအာင္ျဖတ္ျပီးစက္ေရြေဘာ္ျဖင့္ေျပာင္လက္ေအာင္တိုက္ရပါသည္။ ထို့ေနာက္အနားမ်ားကိုညီညာေအာင္အေခ်ာကိုင္ျပီးထုတ္ပိုးရပါသည္။ထို့ေနာက္ ဆိုဒ္မ်ားကိုလိုသလိုျဖတ္ေတာက္နိုင္ပါသည္။ Artificial Stoneမ်ားသည္ေရာင္စံုဖန္တီးနိင္ျပီး သဘာဝအႏုပညာလက္ရာ ဆန္ဆန္ျဖင့္ တာရွည္ခံေအာင္ျပဳလုပ္ထာပါသည္။

Artificial stone is made by crushing and grinding natural stone and then re-constituting it, in a mould, with cement mortar. It can also be re-constituted with a resin binder, which is more expensive. Sandstones, marbles and limestone are well suited to the re-constitution process. The first step is the selection of crude stones. In the careful selection of standard crude stones, they are classified and categorized in terms of patterns, colours and sizes, and then based on different composition crude stones are crushed into gravels of various mesh with the stone crusher added with bond stones become blocks after vacuum mixing, vibration and pressurization : blocks are then cut into rough boards with gang saws :and then formed into big slabs which are naturally flat, brilliance and splendid after calibrated and polished with calibration machines and polishing line :big slabs are sent into trimming machine to cut into standard size tiles: and after chambers on four sides, they become standard specification, and finally finished products will be packed.